Управление на файлове

Достъпът е разрешен само за регистрирани потребители.

Защитата на лични данни се превърна в едно от основните права на човека през последните 20 години, още повече в контекста на неотдавнашната общоевропейска реформа за защита на данните, която допринася за стратегията на ЕС за развитие и осигуряване на икономика, основана на цифрови данни. Общият регламент за защита на данните (GDPR) играе основна роля в това отношение. Регламентът влиза в сила на 24 май 2016 г. и се прилага от 25 май 2018 г. насам. В този преходен период бизнесът и публичните власти трябва да се подготвят за прилагането на разпоредбите на GDPR. С настъпването на 2018 г. нараства и необходимостта от привеждане на тези сектори в съответствие с новите правила.

Обща черта на всички публични органи в ЕС е тяхната недостатъчна готовност да се справят с предизвикателствата, породени от цифровата ера. Най-уязвими са местните власти, които са изложени на продължаващи кибер атаки, които водят до нарушения и незаконно разкриване на лични данни. През 2016 г. е съобщено за много подобни инциденти - Dettlebach (Германия), Ooststellingwerf, Weststellingwerf и Opsterland (Холандия). Това илюстрира общата техническа и административна неподготвеност на местните публични органи.

Освен това, изследванията, проведени в рамките на партньорството ProLegis, показват, че местните публични органи все още не са взели предвид предписанията, определени от GDPR. Правните съветници, наети от тези институции, не са експерти в областта на защитата на данните. В същото време много държави-членки в момента не предвиждат дейности по обучение по реформата за защита на данните, насочени към служителите на местните публични органи (напр. Програмата за обучение от 2016 г. на Българската комисия за защита на личните данни е отнесена само към служители на министерства)

Освен това, когато има информация за реформата за защита на данните, тя е под формата на листовки или брошури и не се предоставя обучение (например в Гърция). В ЕС има повече от 30 000 местни власти. Ежедневните дейности на местните публични органи като администратори на лични данни предполагат широко спектър от извършването на дейности по тяхната обработка. Следователно те трябва да са наясно и да са готови да осигурят адекватно ниво на защита на личните данни, за да гарантират на гражданите, че тяхното право на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни се зачита. Всички тези въпроси изискват незабавни действия, насочени към подобряване на разбирането на местните публични органи относно новите им задължения и необходимите стъпки за тяхното осъществяване. Освен това, Общия регламент за защита на данните (GDPR) изисква да се повишат компетенциите на административния персонал, който е пряко ангажиран с обработката на лични данни.

ProLegis осъзнава необходимостта от преодоляването на тези проблеми, следователно се съсредоточава в постигането на следните цели:

1Да представи на вниманието на служителите на местните власти основните моменти в европейската реформа за защита на данните, и по специално Общия регламент за защита на данните (GDPR) с цел да се даде възможност за законосъобразно изпълнение на професионалните задължения, спазвайки основните права на човека.

2Да се разработят специализирани учебни материали и методология, съобразени с нуждите на служителите на местните власти.

3Да се обучат поне двама обучители от всяка партньорска държава върху разработените материали.

4Да се обучат най-малко 200 длъжностни лица за защита на данните, работещи в местните власти в партньорските държави, относно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR)и функциите и отговорностите на Длъжностнното лице по защита на данните, на ниво местна власт

5Да се увеличи готовността на най-малко 180 служители на местните власти за прилагане на новия режим за защита на личните данни.

6Да се пилотира платформа за онлайн обучение, предоставяща на заинтересованите лица изработените учебни материали, под формата на онлайн модули.

За да постигне целите си в пълен обем, целевите групи на ProLegis са:

1Служители на местните власти. Два основни проблема са взети предвид при избирането на тази целева група. Органите на местната власт предоставят основни услуги на гражданите по отношение на техния граждански статус, данъци, транспорт, полиция, здравеопазване, образование, т.н. Предоставянето на всички тези услуги включва непрекъсната обработка на лични данни, включително и чувствителни такива. Като публични органи, местните власти трябва да бъдат пример за частния сектор, като гарантират високо ниво на доверие, сигурност и експертиза. Гражданите трябва да имат доверие на публичните власти, че личните им данни се обработват по законосъобразен начин в съответствие с разпоредбите, въведени в реформата за защита на данните. Следователно, ProLegis има за цел да обучава онези служители на на местните власти, които обработват нлични данни, и да ги подготви за новите им отговорности и задължения съгласно рамката на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

2Обучители. Целевата група е избрана с цел да позволи провеждането на семинари на национално ниво. Чрез включването на обучители по темите на ProLegis, проектът ще осигури непрекъснато предоставяне на висококачествени специализирани обучения на идентифицираните целеви групи.

С предвидените дейности, проектът ProLegis цели да допринесе за по-доброто общо прилагане на Общия реглзамен за защита на данните (GDPR) и да изпълни определените си цели. Следователно, ProLegis ще организира семинари, както и онлайн курс за обучение, тъй като метода за електронно обучение е признат за иновативен и ефективен подход, съчетаващ обучението с ангажиментите на професионалния и семейния живот.

Тези дейности целят да подготвят служителите на местните публични власти и потенциалните длъжностни лица по защита на данните, бидейки основната целева група на проекта.

Share This

 

Съдържанието на тази публикация изразява единствено възгледите на автора и той/ тя е изцяло и единствено отговорен за тяхното съдържание. Европейската комисия не поема никаква отговорност по съдържанието на предоставената информация.

Тази публикация е финансирана от програма "Права, Равенство, Гражданство“ 2014-2020 на Европейската комисия.


Всички права са запазени..

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok