FAILU PĀRVALDĪTĀJA LAUKS

Pieeja atļauta tikai reģistrētiem lietotājiem.

Pēdējo 20 gadu laikā personas datu aizsardzība ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām cilvēktiesībām. Eiropas datu aizsardzības reforma ir ieguldījums ES stratēģijā uz digitālajiem datiem balstītas ekonomikas izaugsmei. Šajā nolūkā tika pieņemta būtisku likumdošanas pasākumu pakete. Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR) šajā ziņā ir vissvarīgākā loma. Regula stājās spēkā 2016. gada 24. maijā, un tā būs jāpiemēro no 2018. gada 25. maija. Šajā pārejas periodā uzņēmumiem un publiskajām iestādēm jāsagatavojas, lai ieviestu GDPR prasības. Tuvojoties 25.maijam, pieaug nepieciešamība šiem sektoriem pielāgoties jaunajiem noteikumiem.

Visām ES publiskajām iestādēm ir kopīga iezīme - to nepietiekamā sagatavotība, saskaroties ar digitālā laikmeta izaicinājumiem. Vienas no visievainojamākajām publiskās pārvaldes iestādēm ir vietējās pašvaldības, kuras pakļautas kiberuzbrukumu riskiem, kuru rezultātā notiek datu pārkāpumi un personas datu nelikumīga izpaušana. 2016. gadā bijuši daudzi šādi incidenti - Detelbahā (Vācijā), Oststellingverfā, Veststellingverfā un Opsterlandē (Nīderlandē). Šādi incidenti liecina par pašvaldību vispārējo tehnisko un administratīvo nesagatavotību šādiem pārbaudījumiem.

Turklāt ProLegis partnerībā veiktā aptauja liecina, ka pašvaldības un to iestādes vēl nav pilnībā gatavas jaunajām GDPR prasībām. Šo iestāžu juridiskie konsultanti nav datu aizsardzības speciālisti. Daudzās dalībvalstīs pagaidām nav paredzētas pašvaldību darbinieku apmācības par datu aizsardzības reformu (piem., Bulgārijas personas datu aizsardzības komisijas apmācību programma 2016.gadā tika paredzēta tikai ministriju darbiniekiem).

Piemēram Griķijā pieejamā informācija par datu aizsardzības reformu lielākoties ir bukletu vai skrejlapu formātā, taču apmācības netiek nodrošinātas. Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 30 000 vietējo pašvaldību. To ikdienas darbs kā datu apstrādātājiem paredz plašu mijiedarbību ar personas datiem, tāpēc tām jābūt kompetentām šajā jomā, lai nodrošinātu saviem iedzīvotājiem pamattiesības uz privātumu un pienācīgu personas datu aizsardzību. Šo problēmu risināšanai nepieciešama tūlītēja rīcība, kuras mērķis ir uzlabot vietējo pašvaldību izpratni par jaunajām saistībām un veicamajiem pasākumiem. Turklāt nepieciešams paaugstināt to administratīvo darbinieku zināšanas, kuri tieši iesaistīti personas datu apstrādē.

ProLegis apzinās nepieciešamību risināt šīs problēmas, tāpēc tam ir šādi mērķi:

1Iepazīstināt vietējo pašvaldību (VP) darbiniekus ar Eiropas datu aizsardzības reformu, īpaši ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR), lai tie varētu pildīt savus pienākumus likumīgi un ievērojot cilvēku pamattiesības.

2Izstrādāt pielāgotus mācību materiālus un metodiku VP darbinieku apmācību vajadzībām.

3Apmācīt vismaz 2 pasniedzējus no katras partnervalsts, kuri tālāk apmācīs VP darbiniekus.

4Apmācīt vismaz 200 datu aizsardzības speciālistus (DAS), kuri strādā partnervalstu pašvaldībās, par GDPR prasībām, kā arī DAS funkcijām un pienākumiem VP līmenī.

5Palielināt vismaz 180 pašvaldību gatavību datu aizsardzības reformai.

6Izveidot e-mācību platformu, kas piedāvā ieinteresētajām personām izstrādātos mācību materiālus tiešsaistes moduļu veidā.

Lai sasniegtu projekta pieteikumā izvirzītos mērķus, ProLegis izvēlējies sekojošas mērķa grupas:

1Vietējo pašvaldību darbinieki. ProLegis partnerība izvēlējās šo mērķa grupu, ņemot vērā divus galvenos nosacījumus. Vietējās pašvaldības sniedz iedzīvotājiem pamatpakalpojumus, kas saistās ar sociālajiem jautājumiem, nodokļiem, transportu, policiju, veselības aprūpi, izglītību utt. Visu šo pakalpojumu nodrošināšana ietver pastāvīgu personas datu apstrādi, tostarp sensitīvus personas datus. Kā publiskās pārvaldes iestādēm pašvaldībām jābūt privātā sektora paraugam, tādējādi nodrošinot augstu uzticības, drošības un kompetences līmeni. Iedzīvotājiem jāuzticas šīm iestādēm un tam, ka viņu personas dati tiek apstrādāti likumīgi un atbilstoši datu aizsardzības reformai. Tāpēc ProLegis mērķis ir izglītot pašvaldību darbiniekus, kas iesaistīti personas datu apstrādē, un sagatavot tos jaunajām prasībām un pienākumiem saskaņā ar GDPR ietvaru.

2Pasniedzēji. Šī mērķa grupa izvēlēta, lai katrā partnervalstī varētu nodrošināt apmācību seminārus uz vietas. Iesaistot pasniedzējus ProLegis aktivitātēs, projekts nodrošinās kvalitatīvu un pielāgotu apmācību nodrošināšanu noteiktajām mērķa grupām.

Ar plānotajām aktivitātēm ProLegis tiecas veicināt GDPR piemērošanu un sasniegt minētos mērķus. ProLegis nodrošinās tiešus seminārus, kā arī tiešsaistes mācību kursu. E-mācību metode ir atzīta par inovatīvu un efektīvu pieeju, kas sniedz iespēju saskaņot mācības ar profesionālās un ģimenes dzīves prasībām.

Šo aktivitāšu mērķis būs sagatavot vietējo pašvaldību darbiniekus un potenciālos DAS, kas ir ProLegis projekta vispārējā mērķgrupa.

Share This

 

Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autora viedokli un ir tikai viņa/-as atbildībā. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tās saturā esošās informācijas izmantošanu.

Šī publikācija tika finansēta no Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014.-2020.).


Visas tiesības aizsargātas.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok