File Manager area

Access is allowed only to registered users.

Ochrana osobných údajov sa stala jednou z hlavných tém súvisiacich s ochranou ľudských práv za posledných 20 rokov. Nedávna celoeurópska reforma dátovej ochrany prispela k stratégii EÚ týkajúcej na rozvoja a zabezpečenia hospodárstva založeného na digitálnych údajoch. V tejto súvislosti bol prijatý súbor rozsiahlych legislatívnych opatrení. Na tomto mieste zohráva dôležitú úlohu Všeobecná úprava ochrany údajov (GDPR). Táto úprava nadobudla účinnosť 24. mája 2016 a uplatňuje sa od 25. mája 2018. V prebiehajúcom prechodnom období sa súkromné podniky i verejné orgány musia pripraviť na implementáciu ustanovení GDPR. Vzhľadom na príchod roku 2018 rastie potreba oboznámiť sa s novými pravidlami a prijať potrebné opatrenia vo všetkých sférach spoločenského života.

Spoločnou črtou pre všetky verejné orgány v EÚ je ich nedostatočná pripravenosť na úspešné zvládanie výziev, ktoré predstavuje digitálna éra. Jednou z najzraniteľnejších skupín verejných orgánov sú lokálne verejné autority (napr. obce), ktoré sú vystavené opakujúcim sa digitálnym útokom, ktoré vedú k narúšaniu údajov a nezákonnému odhaľovaniu osobných údajov. Napr. v roku 2016 sa v tomto ohľade vyskytlo množstvo incidentov - Dettlebach (Nemecko), Ooststellingwerf, Weststellingwerf a Opsterland (Holandsko) atď. Tieto udalosti podčiarkli všeobecnú technickú a administratívnu nepripravenosť lokálnych verejných autorít v tejto sfére.

Výskum uskutočnený v rámci partnerstva ProLegis okrem toho ukazuje, že lokálne verejné autority sa musia naučiť narábať s pravidlami obsiahnutými v rámci GDPR. Právni poradcovia zamestnaní v týchto inštitúciách nie sú dostatočne pripravení na to, aby boli odborníkmi v oblasti ochrany osobných údajov. Zároveň mnohé členské krajiny v súčasnosti neplánujú vzdelávacie aktivity týkajúce sa reformy dátovej ochrany, ktoré by boli zamerané na zamestnancov lokálnych miestnych autorít (napr. program odbornej prípravy Bulharskej komisie na ochranu osobných údajov z roku 2016 sa zaoberá len zamestnancami ministerstiev).

Okrem toho, informácie o reforme dátovej ochrany sú vo forme letákov alebo brožúr a neposkytujú sa školenia či tréningy (napr. v Grécku). Pravdou ale je, že v EÚ existuje viac ako 30 000 lokálnych verejných autorít. Každodenné aktivity týchto miestnych verejných orgánov, ako správcov údajov, predpokladajú rozsiahlu interakciu a spracovanie veľkého objemu osobných údajov. Preto si musia byť zamestnanci týchto orgánov vedomí dôležitosti nakladania s osobnými údajmi a musia byť pripravení poskytnúť primeranú ochranu osobných údajov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie základných práv na súkromie a ochranu osobných údajov. Tieto opatrenia si vyžadujú okamžité kroky zamerané na zlepšenie orientácie lokálnych verejných autorít v tejto oblasti a so súvisiacimi povinnosťami. Okrem toho je potrebné zvýšiť znalosti administratívneho personálu, ktorý sa priamo zaoberá spracovaním osobných údajov.

ProLegis uznáva potrebu zamerania sa na tieto problémy a preto sa pokúša naplniť nasledovné ciele:

1Tpredstaviť zamestnancom lokálnych verejných autorít európsku reformu dátovej ochrany a špeciálne všeobecnú reguláciu dátovej ochrany (GDPR), aby títo dokázali plniť ich profesionálne povinnosti zákonným spôsobom a s rešpektom voči základným ľudským právam

2navrhnúť tréningové materiály a metodológiu, ktoré budú upravené pre tréningové potreby zamestnancov lokálnych verejných autorít

3zabezpečiť tréning aspoň dvoch trénerov z každej partnerskej krajiny a využiť pri tom navrhnuté tréningové materiály

4zabezpečiť tréning aspoň 200 verejných zamestnancov nakladajúcich s osobnými údajmi, ktorí pôsobia v partnerských krajinách (tento tréning sa bude zameriavať na pravidlá GDPR a na funkcie a zodpovednosti, ktoré by mali verejní zamestnanci plniť v rámci týchto pravidiel na lokálnej úrovni)

5zvýšiť pripravenosť aspoň 180 lokálnych verejných autorít na reformu dátovej ochrany

6 zverejniť e-Learningovú platformu, ktorá bude poskytnutá relevantným subjektom a ktorá bude prostredníctvom on-line modulov ponúkať navrhované tréningové materiály

Cieľovými skupinami projektu ProLegis sú:

1Zamestnanci miestnych verejných autorít. Partnerstvo ProLegis si vybralo túto cieľovú skupinu najmä kvôli existencii dvoch základných problémov. Miestne verejné autority poskytujú občanom základné služby týkajúce sa sociálneho postavenia, daní, dopravy, polície, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a pod. Poskytovanie všetkých týchto služieb je spojené s nepretržitým spracovávaním osobných údajov, a to vrátane citlivých osobných údajov. Ako verejné orgány musia byť miestne verejné autority príkladom aj pre súkromný sektor a musia zabezpečiť vysokú úroveň dôvery a bezpečnosti, ktorá vychádza z odborných znalostí. Občania musia dôverovať verejným orgánom v tom, že ich osobné údaje sú spracovávané zákonným spôsobom a v súlade s reformou dátovej ochrany. Cieľom ProLegis je preto vzdelávať zamestnancov miestnych verejných autorít zapojených spracovávania osobných údajov a pripraviť ich na nové povinnosti a úlohy v rámci GDPR.

2Tréneri. Táto cieľová skupina je vybraná za účelom realizácie národných workshopov. Zahrnutím trénerov do projektu ProLegis sa zabezpečí kontinuálne poskytovanie kvalitných tréningov identifikovaným cieľovým skupinám.

Tieto aktivity budú mať za cieľ prípravu zamestnancov lokálnych verejných autorít a potenciálnych verejných zamestnancov nakladajúcich s osobnými údajmi, ktorí patria do všeobecnej cieľovej skupiny projektu ProLegis.

Share This

 

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

The development of this website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).


All Rights Reserved.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok