File Manager area

Access is allowed only to registered users.

Vďaka implementácii projektu ProLegis bude zabezpečená celková pripravenosť na uplatňovanie ustanovení GPDR aj na lokálnej úrovni. Vďaka účasti na národných workshopoch a/alebo dokončení modulov e-Learningu získajú zapojení experti a odborníci nové zručnosti i poznatky o nových pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sú zavádzané v súvislosti s reformou dátovej ochrany. Cieľové skupiny ProLegis posilnia vlastné pozície vo svojich komunitách a prispejú k budovaniu vzájomnej dôvery s občanmi. Na druhej strane, občania EÚ budú mať istotu, že ich osobné údaje sú chránené vďaka profesionálnej starostlivosti a rešpektu.

Z cieľom naplniť priority uvedené v výzve REC-RDAT-TRAI-AG-2016 sa v projekte predpokladá navrhnutie tréningových materiálov zameraných na zamestnancov verejných orgánov, špecificky na zamestnancov zodpovedných za ochranu osobných údajov. Navyše, vypracované vzdelávacie materiály nebudú poskytované výlučne iba počas plánovaných projektových podujatí, ale budú k dispozícii na internetovej stránke projektu. Projektový návrh predpokladá aj vytvorenie e-Learningovej platformy, ktorá sa udrží i po skončení projektu. Cieľové skupiny, ktoré nemali priamy benefit v priebehu životného cyklu projektu, tak vďaka tomuto e-Learningu budú mať možnosť profitovať na projektových výstupoch. Obsah platformy elektronického vzdelávania sa bude zameriavať na cieľové skupiny mimo partnerských krajín ProLegis, ako aj na komplexné oslovenie všetkých potenciálnych cieľových skupín. Tak bude ProLegis vzdelávať a trénovať zástupcov miestnych verejných orgánov vo veľkom celoeurópskom meradle.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že niektoré aktivity ProLegis sú zamerané na trénerov/školiteľov. Po účasti na medzinárodnom workshope v rámci programu ToT a s využitím prístupu vzájomného učenia sa, budú môcť podporovať výsledky projektu tým, že budú samostatne organizovať workshopy/semináre/tréningy aj mimo rámca projektových aktivít. Tréneri ProLegis budú okrem toho povzbudzovaní k tomu, aby spolupracovali s národnými a medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaviazali poskytovať zamestnancom verejného sektora kontinuálne vzdelávanie.

Výsledky projektu ProLegis dosiahnu okamžité priame aj nepriame výsledky. V prvom rade tu patrí podpora efektívnej implementácie a uplatňovania reformy dátovej ochrany. Okrem toho budú vybrané cieľové skupiny oprávnené vykonávať monitorovanie dodržiavania nových pravidiel s cieľom upraviť vlastné prostredie a opraviť akékoľvek odchýlky. V neposlednom rade celkové zlepšenie zručností a znalostí cieľových skupín v predmetnej oblasti tiež prispeje k dôslednej a koherentnej implementácii reformy dátovej ochrany.

Share This

 

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

The development of this website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).


All Rights Reserved.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok