File Manager area

Access is allowed only to registered users.

Sledovanie cieľov ProLegis, ako bolo načrtnuté, si vyžaduje vysokú úroveň odborných znalostí, a to nielen v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj v oblasti verejnej správy a spravovania na lokálnej úrovni. Preto, s cieľom poskytnúť cieľovým skupinám potrebné zručnosti a znalosti, je štruktúra projektu ProLegis navrhnutá tak, aby bola logická a koherentná. Z tohto dôvodu:

1ProLegis sa pridržiava nasledujúceho postupu s cieľom dosiahnuť vlastné ciele

2prieskum administratívnych služieb poskytovaných občanom zo strany lokálnych verejných autorít v EÚ

3návrh účelných a špecializovaných tréningových materiálov

4rozvoj tréningovej metodológie zameranej na aktivity a skúsenosti cieľových skupín

5príprava interaktívnych a dynamických prezentácií modulov jednotlivých tréningových materiálov a ich overenie z hľadiska expertízy konzorcia s cieľom zabezpečenia účinného tréningu trénerov

6zverejnenie e-Learningovej platformy ako alternatívy a doplnkového zdroja tréningov s cieľom umožniť cieľovým skupinám autonómne samo-vzdelávanie vzhľadom na ich individuálne časové a priestorové možnosti

7realizácia národných workshopov na zabezpečenie poznatkového transferu voči identifikovaným cieľovým skupinám

8zabezpečenie širokej publicity projektových výstupov.

Share This

 

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

The development of this website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).


All Rights Reserved.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok