File Manager area

Access is allowed only to registered users.

Konzorcium ProLegis združuje 6 partnerov zo 6 odlišných členských krajín, ktorí sa vďaka diverzifikovanej expertíze vzájomne dopĺňajú - výskum legislatívnej úpravy, dátová ochrana, súkromie, verejná správa a európske štúdiá. Partnerstvo spája odlišné typy organizácií - univerzity, výskumné centrá, malú spoločnosť i obecné združenie. LIF, ako koordinujúca organizácia, pozval partnerov do konzorcia na základe ich preukázanej skúsenosti a kapacity v príslušnej oblasti. Spojenie ich silných sietí umožní naplniť ciele, osloviť relevantné cieľové skupiny a zrealizovať plánované aktivity projektu ProLegis.

  LIFje organizáciou certifikovanou Systémom manažérskej kvality ISO 9001:2008 a ISO/IEC 27001:2013. Úspešne implementovala viac než 90 národných a medzinárodných projektov, ktoré boli financované cez rôznorodé programy. Projektový tím zahŕňa expertov v oblasti dátovej ochrany, ktorí patria medzi najskúsenejších a najuznávanejších v Bulharsku. Kapacita a skúsenosti tímu zaručia hladkú a kvalitnú implementáciu aktivít projektu ProLegis.
 
   
    VICESSEje súkromnou neziskovou výskumnou organizáciou, ktorá sa zameriava na analýzu širokého radu bezpečnostných otázok a to v širokom spoločenskom kontexte. Prostredníctvom multidisciplinárneho tímu pozostávajúceho zo skúsených výskumníkov a expertov na súkromie a dátovú ochranu, VICESSE prispeje k celkovej kvalite projektových aktivít a jeho výstupov.
 
   
    LALRG je organizácia združujúca lotyšské obce. Jej cieľom je obhajoba záujmov jej členov. V projekte sa pokúsi podporiť vhodnú aplikáciu regulácie týkajúcej sa GDPR vo vzťahu k lokálnym verejným autoritám. Vďaka svojej sieti združených lotyšských obcí poskytne tiež pridanú hodnotu projektovým aktivitám a prispeje k návrhu účinného prístupu zameraného na oslovenie lokálnych verejných autorít.
 
   
    SMA vyniká v rozvoji inovácií širokého rozsahu a vo využívaní najmodernejších technológií. Zameriava sa na budovanie inovatívnych aplikácií a je oboznámená s dobrou praxou v relevantných technologických oblastiach. SMA bude začlenená do vytvárania e-Learningovej platformy, aby sa zabezpečil čo najlepší a udržateľný produkt projektu ProLegis.
 
   
    Prostredníctvom Fakulty verejnej správy, ktorá je jedným z najvýznamnejších výskumných centier pre štúdiá spravovania v juho-východnej Európe, bude SNSPA podporovať projektové aktivity. Na fakulte pôsobia top experti v oblasti európskych štúdií a fakulta poskytuje kontinuálnu podporu a poradenstvo národným i regionálnym aktérom tvorby verejných politík (so špeciálnym ohľadom na aktérov pôsobiacich na západnom Balkáne a vo východnej Európe).
 
   
   

UNIBA vstúpila do konzorcia ProLegis prostredníctvom zapojenia Filozofickej fakulty, ktorá je uznávaná ako dôležitá vzdelávacia a výskumná inštitúcia na celoslovenskej úrovni. Jej experti disponujú príslušnou výskumnou kapacitou aj požadovanými projektovými skúsenosťami.

Share This

 

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

The development of this website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).


All Rights Reserved.

 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok